ప్రపంచంలోనే సరికొత్త, అతిపెద్ద భవనం

0


ప్రపంచంలోనే సరికొత్త, అతిపెద్ద భవనం, world’s biggest building, New world’s biggest building