690 పుట్టు మచ్చలు వాటి ఫలితాలు..

0>– కుడి కణత = ధన లాభం, కీర్తి , ప్రతిష్టలు
>– ఎడమ కణత = అపజయాలు, దుర దృష్టం
>– కుడి కనుబొమ్మ =ధన వంతులతో వివాహం
>– ఎడమ కనుబొమ్మ = దూర దృష్టం
>– చెక్కిలి యందు =సకల భోగాలు
>– ముక్కు మీద = కార్య సిద్ది
>– పెదవులందు =చమత్కారులు
>– గడ్డమందు = ధనము ,కీర్తి
>– గళము నందు = వివాహం వలన ధన ప్రాప్తి
>– ముక్కు ప్రక్కల యందు = దేశ సంచారి
>– దవడల యందు ( స్త్రీ లకు ) = దుఖ: వంతులు
>– చంకల నుండి కటి ప్రదేశము వరకు (కుడి ఎడమ ప్రక్కలు ) =ఆరోగ్య భంగం, ధన వ్యయం
>– ఉదరము = తిండి పోతూ, దురాశ కలవారు
>– పొట్టి కడుపు =బల హీనతలు కలవారు
>– కుడి భుజం= వివేకులు, వినయము కలవారు
>– ఎడమ భుజం =మూర్ఖత్వానికి గుర్తు
>– కుడి బాహువు =బల ధైర్యవంతులు

>– ఎడమ బాహువు =కార్య సిద్ది
>– మోచేయి దగ్గర = చంచలత్వం
>– మోచేయి క్రింద = జీవితాన్తమున ధన లాభము
>– కుడి తోడ = అదృష్టము
>– ఎడమ తోడ =దారిద్యము
>– కుడి మోకాలు = భార్య వలన గృహ సౌక్యము
>– ఎడమ మోకాలు (పురుషులకు ) =అల్ప బుద్ధి
>– ఎడమ మోకాలు ( స్త్రీలకూ ) = అధిక సంతానం
>– పిక్కల యందు =అలసత్వం
>– పాదాల యందు =ఆకస్మిక అనారోగ్యం, ఆకస్మిక మరణం
>– ముక్కుమీద కోపము, వ్యాపార దక్షత
>– కుడికన్ను అనుకూల దాంపత్యము
>– ఎడమకన్ను స్వార్జిత ధనార్జన
>– నుదిటి మీద మేధావి, ధన వంతులు

>– గడ్డము విశేష ధన యోగము
>– కంఠము ఆకస్మిక ధన లాభం
>– మెడమీద భార్యద్వారా ధనయోగం
>– మోచేయి వ్యవసాయ దృష్ట్యా ధనప్రాప్తి
>– కుడిచేయి మణికట్టునందు- విశేష బంగారు ఆభరణములు ధరించుట
>– పొట్టమీద – భోజనప్రియులు
>– పొట్టక్రింద – అనారోగ్యం
>– కుడి భుజం త్యాగము,విశేష కీర్తి ప్రతిష్ట్రలు
>– బొడ్డులోపల – ధనలాభములు
>– కుడితొడ – ధనవంతులు
>– ఎడమతొడ – సంభోగం
>– చేతి బ్రొటన వ్రేలు స్వతంత్ర విద్య, వ్యాపారం
>– కుడి చేయి చూపుడు వ్రేలు ధనలాభము, కీర్తి
>– పాదముల మీద – ప్రయాణములు
>– మర్మస్థానం కష్ట సుఖములు సమానం.