శ్రీ లలిత సహస్ర నామాలు చీర మీద కుట్టి శారదాదేవికి అంకితం చేసారు .ఆ తల్లికి అందరూ షేర్ చేసి అభినందనలు తెలుపండి

0శ్రీలలిత సహస్రనామాలు చీర మీద కుట్టి శారదాదేవికి అంకితం చేసారు .ఆ తల్లికి అందరూ షేర్ చేసి అభినందనలు తెలుపండిsri-lalitha-sahastra-namalu-on-sari