బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో ఈ రోజు ఏంజరగబోతుంది?

0diksha and archana going through a rough patch, బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో ఈ రోజు ఏంజరగబోతుంది