కొనసీమను ముంచెత్తిన వరద

0

కొనసీమను ముంచెత్తిన వరద, Floods in konaseema, floods in ap, flood in costal andhra pradesh,