ప్రమాదంలో హైటెక్ సిటీ .. !

0ప్రమాదంలో హైటెక్ సిటీ .. !, Hyderabad hitech city in danger,