ఖైదీ కలెక్షన్స్ ప్రకటించిన అరవింద్

0Khaidi No 150 First Week Box Office Collections, Khaidi No.150 1st Week Collections, Khaidi No 150 First Week Collections, Khaidi No 150 7 Days Collections, Khaidi No 150  7th Day Collections, Khaidi No 150 Seven Days Collections, Khaidi No 150 Total World Wide Collections, ఖైదీ కలెక్షన్స్ ప్రకటించిన అరవింద్