శ్రీకాకుళంలో నటి తమన్నా సందడి

0శ్రీకాకుళంలో నటి తమన్నా సందడి, Tamanna in Srikakulam,