విజయవాడలో నడిస్తే పన్ను!!

0విజయవాడలో నడిస్తే పన్ను!!, tax for walkers in Vijayawada, tax on walkers in Vijayawada