పవన్ కళ్యాణ్ ఆడియోకి మెగా ఫ్యామిలీ ఎందుకు రాలేదు?

0పవన్ కళ్యాణ్ ఆడియోకి మెగా ఫ్యామిలీ ఎందుకు రాలేదు?, Why Chiru Family Missed Attarintiki Daredi Audio Function, Why Meda Family Missed Attarintiki Daredi Audio Function,