వాక్కాయ తో పప్పు కూర ఇలా చేశారా.. !?

0

వాక్కాయ తో పప్పు కూర ఇలా చేశారా.. !?, Vakkaya Pappu Curry, crane berry, crane berry dal curry,

వాక్కాయ తో పప్పు కూర ఇలా చేశారా.. !?, Vakkaya Pappu Curry, crane berry, crane berry dal curry,